2024
Fellow

Creighton Coleman

Elis Olsson Memorial Foundation Fellow
Degrees:
B.A. Wichita State University (2012) with Distinction
M.A. Biola University (2013) with Highest Distinction
M.A. Saint Louis University (2017) with Highest Distinction
College of Arts & Sciences
Religious Studies